Miljøarbeid

  • gull-britt-vindkraft.jpg


    Utvikling, tilpasning og transport av Finjas produkter skal skje med langsiktighet. Gjennom stadige forbedringer skal vårt arbeid forebygge forurensninger, minske anvendelsen av ikke-fornybare ressurser, bevare det biologiske mangfoldet, og effektivisere ressursbruken. 

    Les mer om miljøarbeidet i Finjas miljøpolicy.

    Finjas miljømål

    • Vi skal ha et mål om nullutslipp fra virksomheten til luft, vann og jord.
    • Vi skal optimalisere bruken av miljøvennlige kjemiske produkter i virksomheten.
    • Vi skal fortsette å utvikle produktene våre slik at de slipper ut mindre CO2.
    • Vi skal øke mengden gjenvinnbare restmaterialer fra produksjonen.
    • Vi skal redusere energiforbruket og bare bruke strøm fra fornybare kilder.
    • Vi skal øke bruken av fornybare naturressurser i produksjonen.